Villkor för däckförvaring

Däckförvaring: Med däckförvaring avses förvaring av däck, fälgar eller hjul (däck och fälgar), nedan gemensamt kallat ”däck”.

Inlämnare: Med inlämnare avses den som lämnat in däck för förvaring.

Kund: Med kund avses däckens, fälgarnas och bilens ägare i de fall avtal innehållande bestämmelser angående däckförvaring ingåtts mellan å ena sidan ägare till däck, fälg och bil samt å andra sidan Däckdirekten. Med kund avses i annat fall den som lämnat in däcken (dvs. inlämnaren).

Förvaringstidens längd: Förvaringstiden för däck inlämnade före den 31 maj upphör den 31 december och, för däck inlämnade före den 31 december, den 31 maj. Dock maximalt 8 månader.

1. Pris för däckförvaring

1.1 Förvaring av däck sker till det pris som Däckdirekten tillämpar enligt vid var tid gällande tjänsteprislista. Betalning för förvaringstjänsten erläggs i förskott, kontant, eller efter sedvanlig kreditkontroll, mot faktura. Vid betalning mot faktura ska betalning vara Däckdirekten tillhanda senast 20 dagar från fakturadatum.

1.2 Fullt pris debiteras för varje påbörjad förvaringsperiod. Ett däckskifte ingår i priset per förvaringsperiod, för de fall däckskifte inte sker mellan två perioder sker ingen reducering av priset. För däck ej avhämtade en månad efter avtalets sluttid debiteras ny förvaringsavgift.

1.3 Vid för sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen (1975:635). Vidare uttas en särskild avgift för betalningspåminnelse och inkasso enligt vid var tid gällande lag.

2. Förvarade däck

2.1 Under förvaringstiden åtar sig Däckdirekten att tvätta förvarade däck, kontrollera mönsterdjup och balansering samt förvara däcken på ett fackmannamässigt sätt. Däck är försäkrade till följd av brand-, inbrotts- och vattenskador för kund som saknar en motorfordonsförsäkring som täcker dessa skador, medan Däckdirekten står för självrisken för kund som har en täckande motorfordonsförsäkring.

2.2 Förvaring i strid mot p. 2.1 utgör fel i förvaringen.

2.3 Är kunden konsument gäller dessutom konsumenttjänstlagens (SFS 1985:716) bestämmelser om vad som avses med fel, påföljder vid fel, kundens rätt att avbeställa förvaringstjänst och Däckdirektens rätt till ersättning för förluster i anledning därav, Däckdirektens skadeståndsskyldighet samt jämkning av skadestånd.

2.4 Däckdirektens ersättningsskyldighet till kund på grund av skada omfattar inte i något fall förlust i näringsverksamhet.

2.5 Är kunden konsument gäller konsumenttjänstlagens bestämmelser om reklamation.

2.6 Är kunden näringsidkare gäller följande beträffande reklamation. Däckdirekten ansvarar för fel, endast om kunden inom skälig tid efter det att denne märkt eller borde märkt felet underrättar Däckdirekten (reklamerar). Reklamation avseende fel skall innehålla uppgift om felets art och tidpunkten när felet märktes. Har förvaringsuppdraget avslutats får kunden häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av ett dröjsmål endast under förutsättning att denne senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat Däckdirekten om att denne vill åberopa dröjsmålet.

3. Säkerhet m.m. i förvarade Däck

3.1 Däckdirekten har panträtt i förvarade däck till säkerhet för alla förvaringsavgifter och andra fordringar mot kunden som härrör från detta avtal. Om däcken förkommer eller förstörs, har Däckdirekten istället panträtt i ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolag eller någon annan.

3.2 Är kunden konsument och sen med betalning får Däckdirekten hålla kvar däcken till dess att Däckdirekten fått betalt, eller vid tvist om betalning, till dess att konsumenten ställt godtagbar säkerhet för Däckdirektens fordran.

3.3 Är kunden näringsidkare och sen med betalning har Däckdirekten rätt att tidigast 30 dagar efter det underrättelse om hävning sänts till kunden realisera förvarade däck. Endast så mycket av det förvarade godset skall realiseras att kostnaderna för försäljningen och Däckdirektens sammanlagda fordringar täcks. Däckdirekten skall om möjligt i förväg underrätta kunden om hur godset kommer att realiseras.

3.4 Är kunden konsument och har kunden inte avhämtat däcken innan förvaringstidens utgång gäller beträffande Däckdirektens rätt att försälja de förvarade däcken bestämmelserna i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats. (SFS 1985:982)

3.5 Är kunden näringsidkare och har däcken inte avhämtats innan förvaringstidens utgång tillfaller däcken Däckdirekten 30 dagar efter förvaringstidens utgång.

4. Övriga bestämmelser

4.1 Däckdirekten är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter vi har om dig samt begära att vi rättar eller raderar personuppgifter genom att kontakta oss via kontakt@dackdirekten.se. Utförligare information om vår personuppgiftsbehandling samt kontaktuppgifter hittar du på www.dackdirekten.se/GDPR Personuppgifterna kommer att användas för kundadministration. Vidare reserverar Däckdirekten rätten att avslöja inlämnarens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att genomdriva eller bevara Däckdirekten rättigheter eller i enlighet med instruktioner utfärdade av domstol eller annan behörig myndighet. Inlämnaren godkänner att Däckdirekten genomför den behandling av Inlämnarens personuppgifter som angivits ovan och lämnar härmed enligt personuppgiftlagen (1998:204) erforderligt samtycke.

4.2 Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan utan Däckdirektens skriftliga medgivande.

4.3 Det åligger kunden att tillse att Däckdirekten har aktuella uppgifter för kallelse till däckskifte.

4.4 Kunden medger att kallelse enligt avtalet skickas till av inlämnaren till Däckdirekten senast angivna uppgifter. Har kallelse skickats till sådan kontaktuppgift skall kunden anses delgiven kallelsen.

4.5 Däckdirekten har alltid rätt att utgå ifrån att inlämnaren - om inte annat särskilt anges på avtalet i samband med incheckning- är ägare av de förvarade däcken.

4.6 Om någondera part väsentligt bryter mot något av villkoren i detta avtal har den andra parten rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

5. Villkor skifte hos kund.

Skiftet måste vara genomförbart enligt lag och med säkerhet i åtanke.

5.1 Ingen trafik i direkt anslutning till skiftet. Vid parkering ex längs med en trafikerad väg kommer skifte ej att utföras.

5.2 Marklutningen får ej vara större än att ett säkert lyft av bilens däck kan genomföras.

5.3 Utnyttjande av handikapparkeringsrutor för däckskifte bryter mot lagen och accepteras enbart om tillstånd för parkering finns.

5.4 Ett fritt utrymme längs bilens sidor på minimum 50 cm erfordras.

5.5 Låsbultar och andra hinder för däckskifte såsom nivålarm, serviceinställningar, speciallyftdistanser osv åligger kunden att tillse att informera om och möjliggöra skiftet.

5.6 Utkörningsområdet är flexibelt, men en adress längre ut än 5 km från centrum på området kan medföra extra kostnader för utkörningen. Kontakta oss vid frågetecken.

Däckdirekten har alltid rätt att neka skiftet om skiftet anses medföra risker.

Vi kommer vid frågetecken i första hand kontakta kunden och försöka hitta en lösning, men det åligger alltid kunden att tillse att den bokade platsen uppfyller kraven för däckskifte. En bokning av tjänsten är bindande och återbetalas ej om kunden åsidosatt villkoren.

Kom ihåg att alltid efterdra bultar/muttrar efter ett däckskifte. Kontrollera lufttrycket regelbundet, det sparar både bränsle, däck och miljö.

Välkommen åter till Däckdirekten.